គោលនយោបាយការបង្វិលសងប្រាក់

- យើងធានា 100% ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិមានសុវត្ថិភាពនៅពីមុខទ្វារអ្នក
- គ្រប់ប្រពន្ធ័អន្ដរជាតិដែលយើងតាមដានដោយប្រើលេខតាមដាន
- ក្នុងករណីរឹបអូសបាននៅគយយើងផ្តល់ជូនការត្រឡប់មកវិញដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេល ៣ សប្តាហ៍គិតចាប់ពីពេលផ្ញើបញ្ជាទិញករណីបើកករណីត្រឡប់មកវិញ (២ ប៊ិចក្នុងមួយខែ)
- ហាងទំនិញសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនប្រគល់ទំនិញមកវិញដោយគ្មានការពន្យល់